Villkor för det juridiska supportavtalet
  1. Allmänna villkor
 1. Avtalet avser ett års juridisk support hos Juristfirman Ideström AB (juristfirman).
 2. Supportavtalet gäller för juridisk support till privatpersoner. För företag och andra juridiska personer krävs särskild överenskommelse.
 3. Supportavtalet avser juridisk support inom svensk rätt. Juristfirman bistår med support för alla rättsområden. Supportavtalet gäller även för upprättande av juridiska handlingar såsom till exempel avtal och testamenten.
 4. Frågor kan ställas via e-post, telefon, brev eller fax. Svar erhålles på samma sätt.
 5. Kunden ska erhålla svar inom en 1-5 arbetsdagar. Juristfirmans målsättning är att svara inom 24 timmar med undantag för det fall att kundens fråga inkommer på helgdag eller dag innan helgdag. Juristfirman förbehåller sig rätten att inkomma med senare svar om frågans komplexitet så kräver.
 6. Rådgivning ges måndag till fredag 09.00 – 17.00 året runt med undantag för helgdagar och dag före helgdag.
 7. Korrespondens mellan juristfirman och kund ska ske på det svenska språket. För korrespondens på annat språk har kunden att bekosta översättning.  
 8. Personer som arbetar med juridik, för egen eller annans räkning, får ej teckna juridiskt supportavtal.
 9. Supportavtalet avser support för kundens egen räkning.

 

2. Tvist
 1. I supporten ingår inte tvistelösning såsom förhandlingar, eller annat tillhörande arbete, i domstol eller annan myndighet. Förberedande arbete i samband med tvist ingår inte i den juridiska supporten.
 2. Juristfirman avgör ensamt om rådgivningen är allmän eller om tvist redan är för handen. Kommer juristfirman fram till att det rör sig om en tvist som är oåterkallelig, ska juristfirman meddela kunden detta omedelbart. Av meddelandet skall klart framgå huruvida juristfirman åtar sig uppdraget eller ej samt komma med ett prisförslag.
 3. Juristfirman förbinder sig inte att bistå kunden i tvist, om ej så särskilt är avtalat.
3. Sekretess
 1. Sekretess råder mellan juristfirman och kunden.
 2. Sekretessen omfattar all kontakt som sker mellan kunden och juristfirman liksom uppgifter om kundens namn och andra personuppgifter.
 3. Sekretessen gäller gentemot alla utomstående som inte omfattas av avtalet.
 4. Sekretessen gäller inte för offentlig information eller för annan information som kommit till allmänhetens kännedom på annat sätt än brott mot detta avtal.

 

4. Pris
 1. Den juridiska supporten för ett år kostar 1995 kr. När kunden har anslutit sig kan tjänsten börja användas och en faktura kommer att skickas till kunden.
5. Avtalstid, avtalets förlängning eller upphörande
 1. Tjänsten löper på årsbasis (kalenderår eller annan tid).
 2. Betalning ska ske i förskott för ett eller flera år.
 3. I nära anslutning till avtalsperiodens slut erhåller kunden ny faktura och bekräftelse på förlängning av tjänsten. När inbetalning för ny period inkommit förlängs avtalet.
 4. Förfallodatum för betalning av ny avtalsperiod anges på faktura.
 5. Önskar kund ej ansluta sig till ny avtalsperiod ska kunden meddela juristfirman detta innan förfallodatumet, enligt faktura, för ny avtalsperiod. Meddelas juristfirman ej om att kunden inte önskar förlänga avtalet för en ny period förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget.
 6. Juristfirman förbehåller sig rätten att i förväg säga upp avtalet mot återbetalande av supportavgift motsvarande kvarvarande avtalsperiod. Detta utan att skäl behöver anges.
6. Force majeure
 1. Juristfirman förbehåller sig rätten att avbryta samarbetet på grund av force majeure.
 2. Part som drabbas av force majeure ska snarast meddela motpart samt verka för att avtalet fortlöper.

 

7. Ångerrätt
 1. Enligt lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har kunden ångerrätt efter beställning av den juridiska supporttjänsten. Genom att lämna eller sända oss ett meddelande inom 14 dagar om att kunden ångrar avtalet har kunden rätt att frånträda ingånget avtal. Ångerrätten gäller dock inte när kunden börjat använda tjänsten.

8. Kundregister

 1. Kunden godkänner att juristfirman upptar kunden i juristfirmans kundregister.