Samboavtal
 

Önskar två personer köpa en bostad tillsammans, kan det vara aktuellt att skriva ett samboavtal. Detsamma gäller om man äger olika andelar av en bostad. Om bostaden är den enas hyresrätt rekommenderar vi att samboavtal upprättas, eftersom en separation kan innebära att den andra parten erhåller hyresrätten. Ett samboavtal behöver inte registreras (det behöver äktenskapsförordet). Har den ena parten lagt in mer handpenning än den andra, är det lämpligt att även upprätta ett skuldebrev mellan parterna.

Äger vardera parten hälften av bostaden är behovet av ett samboavtal minimalt. Däremot måste man för att skydda varandra vid dödsfall, skriva ett testamente. Sambor ärver inte varandra om inte testamente finns. Enligt Sambolagens bestämmelser ärver sambo inte varandra, utan det gör istället barn, föräldrar och syskon som har en s.k. laglig arvsrätt. Föräldrar och syskon får dessutom ut sitt arv direkt. Sambor utan barn bör därför skriva ett inbördes testamente, för att undvika att lösa ut föräldrar och syskon. Om sambor har barn från tidigare förhållanden (särkullbarn), kan dessa särkullbarn erhålla sitt arv efter sin förälder direkt, om det inte finns ett testamente mellan sambor. Finns testamente, erhåller särkullbarn endast sin laglott (halva arvslotten). Vill sambor skapa en stark trygghet bör de istället gifta sig.

Har sambor flyttat in i den gemensamma bostaden, har båda lika stor rätt till den vid en eventuell separation. Bostaden delas lika mellan sambor. Har paret en hyresrätt, erhåller den person som bäst behöver den. Om sambor nyttjar en befintlig hyresrätt tillhörande ena sambon, sker ingen delning.

Vid en delning av bostad gäller i princip marknadsvärdet. Huvudregeln är att den som gjort en större kontantinsats erhåller endast hälften av värdet av bostaden om inte skuldebrev är upprättat. Med andra ord delar man på värdet oavsett kontantinsats.

Samboavtal 
     
Äktenskapsförord
 

Är man gift är huvudregeln att all egendom är giftorätt och skall delas lika vid skilsmässa (äktenskapsskillnad) eller dödsfall.

Vill man bestämma att viss egendom skall tillhöra den ena parten måste äktenskapsförord upprättas. Man brukar tala om att egendomen är enskild, d v s att den andra parten har ingen rätt att ta del av denna vid skilsmässa eller dödsfall. Man kan, om paret är överens, alltid ändra eller upphäva äktenskapsförordet. Det vanligaste är att endera parten (eller båda), önskar undanta all egendom, eller den egendom man ägde innan äktenskapet ingicks skallvara enskild, eller att viss egendom, t ex antika föremål som gått i arv i släkten under lång tid skall undantas (enskild egendom).

All egendom som inte finns med i äktenskapsförordet är giftorätt och skall delas lika vid skilsmässa och dödsfall.

Äktenskapsförord skall registreras för äga giltighet.

Äktenskapsförord 
     
Testamente
 

Den legala arvsordningen är följande; särkullbarn, make, gemensamma barn, föräldrar och sist syskon. Önskar man undanta någon av dessa arvingar (eller alla), måste man skriva ett testamente. Testamentet måste vara skriftligt och bevittnas av två närvarande personer som måste känna till att bevittning av testamente är för handen (vittnena behöver dock inte känna till innehållet). Vittnena måste vara närvarande när testamentet undertecknas. Man kan i stort sett testamentera vad som helst, med eller utan förbehåll (villkor). Man kan också sätta upp villkor för efterarvingar, ett s.k. efterarv (t ex om maka ärver maken; maken har rätt att sätta upp villkor för makans arvingar – vilket är mycket vanligt). Den del som barn ärver efter sina föräldrar heter arvslott. Vill man begränsa arvet till sina barn (eller särkullbarn), skriver man ett testamente. Finns ett sådant testamente, ärver barn endast sin laglott, innebärande hälften av arvslotten.

Är man gift, kanske det också är vanligt att par skriver ett inbördes testamente, d v s att make/ makan ärver allt efter den andra make/ makan, med undantag för särkullbarns laglott som måste lösas ut direkt vid ett eventuellt dödsfall. Det finns med andra ord inga möjligheter att testamentera bort all sin egendom – särkullbarn har alltid en rätt att utfå sin laglott.

Testamente